Personbiler

Køreundervisningen til denne kategori skal mindst omfatte:

  • 28 lektioner i teorilokale
  • 24 kørelektioner (øvelseskørsel) undervisningen skal strække sig over mindst 3 undervisningsdage.

Denne lektionsplan omfatter, hvad der i alt svarer til 50 lektioner af 45 minutters varighed.

Det er køre elvens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for hvor mange lektioner – ud over det anførte obligatoriske lektionsantal – køreeleven skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges.

Lektionerne er fordelt således:

  • 28 lektioner i teori med 2 evaluerende prøver
  • 4 lektioner på manøvrebane
  • 16 lektioner i udvidede øvelser på vej
  • 4 lektioner i køreteknik.

De i lektionsplanen anførte undervisningsemner referer til undervisningsplanens nummererede delmål og/eller eventuelt til hovedmål. Der må på samme undervisningsdag højst undervises i 4 teorilektioner og 2 praktiklektioner.

Lektionsplanen skal udfærdiges i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar skal udleveres til eleven.

Kørelærerens eksemplar skal altid medbringes til undervisning og skal medbringes ved teoriprøver og ved praktisk prøve.

Den undervisende kørelærer og køreelev skal straks efter afslutningen af hver lektion med deres underskrift (mindst et fornavn og efternavn) i kørelærerens eksemplar af lektionsplanen bekræfte, at der er undervist i indhold af omhandlende lektion, herunder bekræfte datoen for lektionens gennemførelse og den faktiske anvendte tid.

Opmærksomheden henledes på, at det i medfør til straffelovens §163 er strafbart at afgive urigtig erklæring til brug for offentlig myndighed, og at straffen herfor er bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.

 

Husk!

Ved den praktiske prøve skal medbringes billedlegitimation, udstedt af offentlig myndighed (f.eks. pas, evt. tidl. udstedt kørekort), eller original dåbs- navne- eller fødselsattest.